Anasayfa MİHR VAKFI Görsel Eserler Yazılı Eserler Canlı Yayın
HUTBE DUALARI
Anasayfa » Kitaplar » DUA » HUTBE DUALARI

HUTBE DUALARI 1- Minbere girerken (sessiz içinden okur). Bismillâhi vel hamdulillâhi ves salâtu ves selâmu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. 2- Minber kapısında (sessiz içinden okur). Allâhummeftah lenâ ebvâbe rahmetike ve en'ım aleynâ bi hazâine fadlike ve keremike ya ekremel ekremine ve yâ erhamer râhimîn. 3- Üç basamak çıkınca (3. basamakta içinden sessiz okur). Rabbişrah lî sadrî ve yessirlî emri vahlul ukdeten min lisâni yefkahû...

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
YASİN SURESİ
MÜBİN DUASI
MÜLK SURESİ
NEBE SURESİ
VAKIA SURESİ
CUMA SURESİ
2/BAKARA-285, 286
3/AL-İ İMRAN-18, 19
İSM-İ AZAM DUASI
KENZUL ARŞ VE KADEH DUASI
SALÂT-I TEFRİCİYE DUASI
CİNLERDEN KURTULMAK İÇİN DUA
ŞEYTANI KAHREDEN DUA
KARINCA DUASI
NAZARDAN KORUNMA DUASI
GÖZLERİN GÖRMESİ İÇİN DUALAR
AİLE GEÇİMSİZLİĞİNE KARŞI DUA
SİHİR VE BÜYÜ NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİLİR?
ÂYETEL KÜRSÎ
NAMAZ SURELERİ
NAMAZ DUALARI
HACET NAMAZI
TÖVBE NAMAZI
HAMD VE ŞÜKÜR NAMAZI
Kuşluk Namazı
TEHECCÜD NAMAZI
İSTİHARE NAMAZI
TÖVBE VE İSTİĞFAR DUASI
TASAVVUFA GİRENİN GÜNLÜK GÖREVLERİ
VİRD’İN AÇILMASI
GÖK KATLARINA GÖRE ZİKRİN ÇEKİLMESİ
ESMA-ÜL HÜSNA
NEFSİN AFETLERİ İÇİN ESMALAR
ESMA-ÜL HÜSNA’NIN MÂNÂLARI
ESMA-ÜL HÜSNA ÂYETLERİ
HUTBE DUALARI
SOFRA DUALARI
HATİM DUASI

HUTBE DUALARI

HUTBE DUALARI

1- Minbere girerken (sessiz içinden okur).

Bismillâhi vel hamdulillâhi ves salâtu ves selâmu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

2- Minber kapısında (sessiz içinden okur).

Allâhummeftah lenâ ebvâbe rahmetike ve en'ım aleynâ bi hazâine fadlike ve keremike ya ekremel ekremine ve yâ erhamer râhimîn.

3- Üç basamak çıkınca (3. basamakta içinden sessiz okur).

Rabbişrah lî sadrî ve yessirlî emri vahlul ukdeten min lisâni yefkahû kavli rabbî zidnî ilmen ve fehmen velhıknî bis sâlihîn allâhumme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

4- Yedi basamak çıkınca (7. basamakta sessiz içinden okur).

Allahumme hâzeş şanu leyse bi şânî ve hâzel mekânu leyse bi mekânî allâhumme magfirlî ve takabbelhu minnî ve salli ve sellem alâ cemîil enbiyâi vel murselîn vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

Sonra dönüp oturarak ezanı dinler.

5- Ezandan sonra ayağa kalkar ve birinci hutbeyi sesli okur.

El hamdulillâhi mulhimis sabri lil muhlisîne min ıbâdihi ves salâtu ves selâmu alâ seyyidinâ muhammedin mubîdiş şirki bi azmihi ve sadâdihi ahmedullâhe teâla ve estagfiruhu ve eşhedu en lâ ilâhe illâllâhu emere bis sabri fîs serrâi ved darrâi ve eşhedu enne muhammeden rasulullâhi fîl hakkı kulle belâin sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn.

Emme ba'du fe yâ ıbâdallâhi usîkum bi takvallâhi ve teatihi innallâhe meallezînettekav vellezîne hum muhsinûn kâlallâhu teâla fî muhkemi kitâbihil kerîm.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hutbenin konusuyla ilgili âyet-i kerime okunur. Var ise hadîs-i şerif okunur.

6- Türkçe hutbe okunur.

7- Birinci hutbeden sonra (ayakta sesli).

Ve kâle aleyhis salâtu ves selâm et tâibu minez zenbi ke men lâ zenbe leh, estagfirullâh el azîme ve etubu ileyh, ve es'elullâhu lî ve lekumut tevfîk e lâ inne ahsenel kelâmi ve eblagan nizâm kelâmullâhil melikil azîzil allem kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fîl kelâm ve izâ kuriel kur'ânu festemiû lehu ve ensıtû leallekum turhamûn.

Dedikten sonra:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ eyyuhellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe leallekum tuflihûn.

8 - Oturur (içinden sessiz).

Ve bârekallâhu lenâ ve lekum ve li sâiril mu'minîne ve mu'minâti vel muslimîne vel muslimâti el ahyâi min hum vel emvâti bi fadlihi ve rahmetihi innehu karîbun mucîbud daavât.

9 - Ayakta ikinci hutbe (sesli okur).

El hamdulillâhi hamdel kâmilîne ves salâtu ves selâmu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn ta'zîmen li nebiyyihi ve takrimen lisâni safiyyih fe kâle azze ve celle min kâilin muhbiran ve âmirâ innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy yâ eyyuhellezîne âmenu salli aleyhi ve sellîmû teslîmâ.

10 - Ayakta (hafif sesli).

Allâhumme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin kemâ sallayte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhim inneke hamîdun mecîd ve bârik alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin kemâ bârekte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm inneke hamîdun mecîd.

11- Ayakta eller dua eder vaziyette hafifçe kıbleye dönerek (sessiz okur).

Allâhumme verda anil erbeatil hulefâi seyyidinâ ebî bekrin ve umera ve usmâne ve aliyyin zevis sıdki vel vefâi ve bakiyyetil aşiretil mubeşşerâti ve alî beytil mustafâ ve anil ensâri vel muhâcirîne vet tâbiîne ilâ yevmil cezâi allahumme magfir lil mu'minîne vel mu'minâti vel muslimîne vel muslimât el ahyâi minhum vel emvât bi rahmetike yâ erhamer râhimîn ve selâmun alel murselîn ve selâmetun alel hâzirîne ilâ yevmid dîn vel hamdulillâhi rabbil âlemîn.

12 - Ayakta sesli okur.

İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve itâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel bagyi yaizikum leallekum tezekkerûn.

 

 

Kitaplar » DUA

 • İÇİNDEKİLER
 • ÖNSÖZ
 • YASİN SURESİ
 • MÜBİN DUASI
 • MÜLK SURESİ
 • NEBE SURESİ
 • VAKIA SURESİ
 • CUMA SURESİ
 • 2/BAKARA-285, 286
 • 3/AL-İ İMRAN-18, 19
 • İSM-İ AZAM DUASI
 • KENZUL ARŞ VE KADEH DUASI
 • SALÂT-I TEFRİCİYE DUASI
 • CİNLERDEN KURTULMAK İÇİN DUA
 • ŞEYTANI KAHREDEN DUA
 • KARINCA DUASI
 • NAZARDAN KORUNMA DUASI
 • GÖZLERİN GÖRMESİ İÇİN DUALAR
 • AİLE GEÇİMSİZLİĞİNE KARŞI DUA
 • SİHİR VE BÜYÜ NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİLİR?
 • ÂYETEL KÜRSÎ
 • NAMAZ SURELERİ
 • NAMAZ DUALARI
 • HACET NAMAZI
 • TÖVBE NAMAZI
 • HAMD VE ŞÜKÜR NAMAZI
 • Kuşluk Namazı
 • TEHECCÜD NAMAZI
 • İSTİHARE NAMAZI
 • TÖVBE VE İSTİĞFAR DUASI
 • TASAVVUFA GİRENİN GÜNLÜK GÖREVLERİ
 • VİRD’İN AÇILMASI
 • GÖK KATLARINA GÖRE ZİKRİN ÇEKİLMESİ
 • ESMA-ÜL HÜSNA
 • NEFSİN AFETLERİ İÇİN ESMALAR
 • ESMA-ÜL HÜSNA’NIN MÂNÂLARI
 • ESMA-ÜL HÜSNA ÂYETLERİ
 • HUTBE DUALARI
 • SOFRA DUALARI
 • HATİM DUASI
 • Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu (Tefsir) | Türkçe Kur'an Meallerini Kıyasla
  İmam İskender Ali Mihr | NUR Tv

  Uluslararası Mihr Vakfı (Türkçe) | International Mihr Foundation (English) | Die MIHR Stiftung (Deutsch) | La Fondation Mihr (Française)