Ekonomik Yorumlar (Türkiye Dünya Standartlarında Nerededir?)

Bu konuda, Human Develop-ment Department 1994, United Nation Development Programme, Oxford Uni-versity Press 1994 adlı yayınlar Türkiye'yi de içine alan bir dünya bilgileri serisini içermekted...
share on facebook  tweet  share on google  print  

Ekonomik Yorumlar (Türkiye Dünya Standartlarında Nerededir?)



Bu konuda, Human Develop-ment Department 1994, United Nation Development Programme, Oxford Uni-versity Press 1994 adlı yayınlar Türkiye'yi de içine alan bir dünya bilgileri serisini içermektedir. Bu standartlar içerisinde Türkiye, satın alma gücü parkesine göre dizayn edilen 4840 $ yılda ortalama fert başına millî gelir sahibidir. Bu, dünya sıralamasında Türkiye'yi 58. sırada tutmaktadır. Millî gelirin dağılımı Türkiye'yi uluslararası standartlarda bir yer sahibi yapamamıştır. Değerlerin oldukça altında bir yer işgal etmektedir. Ancak nüfusun % 14'ü yoksullar standartları içinde bulunduğu için bu iyi bir olgu olarak, müspet bir olgu olarak kabul edilebilir.

Toplam nüfus içinde Türkiye'nin, toplam nüfusa iş gücünün oranı, boyutu % 37'dir. Dünya ortalaması % 45'tir.

Türkiye'de her 100 kişiden 37 kişi, çalışıp 63 kişiye bakmaktadır.

Kadın iş gücünün, toplam iş gücü içindeki payı % 31'dir. Bu da düşük bir rakamdır.

Tarımda çalışan nüfus % 47 ile yüksek bir düzeyi ifade etmektedir.

Sanayi ve hizmetler kesiminde çalışanların payı küçük rakamlarla ifade edilmektedir.

Oysaki, gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların miktarı azdır ve bu insanların herbirinin ürettikleri yüksek değerler olduğu için, tarımda hem o ülkelerde daha çok tarım üretimi yapılmaktadır, hem de tarımdan bu hasılayı elde eden insanlar nüfusa oranlandığı zaman sayıları az olduğu için büyük paralar kazanmaktadırlar.

Fert başına ticarî enerji tüketimi, Türkiye için 800-900 kws/yıldır. Bu rakam, çok küçük bir rakam olarak görünmektedir dünya standartlarında.

Türkiye, dış borcu ülkeler arasında en yükseklerde olan bir ülke durumundadır. Ama bu dış borcun gayrî safî millî hâsılaya oranı 1000/50 çevresinde görünmektedir. Bu ise dünya standartlarında, en yüksek standartları ifade etmemektedir. Ortaya yakın bir değer söz konusudur.

Gayrî safî millî hâsıladan eğitime ayrılan pay halen % 3 civarındadır. GSMH'nm % 3'ü civarındadır. 1960'larda durum gene aynıydı. Türkiye'de eğitime ayrılan pay % 3 civarındaydı.

Tabii, bunun tabiî neticesi olarakta 15 yaş ve sonrası itibarıyla ortalama okul süresi 3,6 yıldır. Türkiye için 3,6 olan bu ortalama okul süresi, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasında 4 yıldır. Tabiatıyla, 4 yıl olan bu ortalamanın gerisinde kalmaktadır Türkiye. Türkiye'de okuma yazma ne yazık ki % 100'e ulaşmamıştır. Halen okuma yazma bilmeyen belli bir kesim Türkiye'de yaşamaktadır.

Türkiye bilim ve teknik adamların yüzdesi itibarıyla; Katar'dan, Mısır'dan, Kongo'dan ve Gine'den daha geri düzeyde görünmektedir (% 2,6). Oysaki Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin arasında iyi bir yer işgal etmek durumundadır.

Sağlık harcamalarına gelince, bunların GSMH içindeki payı gelişmekte olan ülke ortalamasının altındadır. Özel ve kamu kesiminin sağlık harcamalarındaki müşterek payı % 4'e yükselmektedir.

Böylece Türkiye'deki bu % 4'e çıkan pay, dünya standartlarıyla karşılaştırıldığı zaman (toplam kamu ve özel harcamalar toplamı, dünyada % 8,6'dır) yarıdan bile daha aşağıda bir durumla karşı karşıyayız.

Radyo, televizyon sayısı, günlük gazete, tüketilen basım ve yazım kâğıdı ve motorlu araç sahiplerindeki ortalamaları dünya ve komşularının çoğunun ortalamasının altındadır.

Türkiye, iletişim konusunda telefon sayısında üst seviyesini korumaktadır. Bilindiği gibi bu gün telekomünikasyonda Türkiye, Avrupa standartlarında bir ülke olmayı başarmıştır.

Türkiye'nin gelişmişlik derecesi Human Development Index yani İnsan Gelişmesi indeksine göre tayin edildiğinde, 173 dünya ülkesi içinde 68. ülke olmaktadır. Yani Türkiye ortalama bir yere sahiptir. Yani Türkiye, GSMH'da, (fert başına düşen GSMH'da) 58. sırayı işgal etmekte olan Türkiye, beşerî gelişme indeksi, insan gelişmesi indeksine göre, insan açısından olan gelişme indeksine göre 68. sıradadır. Yani GSMH'da ve beşerî gelişmelerde oldukça iyi bir paya sahip görünüyor Türkiye. Ama eğitim ve sağlıktaki başarısızlıklar sebebiyle % 68'lik ortalamanın çok altına, 90. sıraya düşmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, orta dereceli gelişme gösteren 64 ülkenin arasında gösterilmektedir.

İşte tarafsız bir gözle yapılan bu inceleme şunu göstermektedir ki, Türkiye fert başına düşen GSMH'da artık dünyada önemli bir yer işgal etmektedir. Türkiye, bu dünya ülkeleri arasındaki yükselme standartını 1980-90 yılları arasındaki gelişme standartları içinde devam ettirebilseydi, yakın bir gelecekte dünyadaki en önde gelen 20 ülke arasına GSMH açısından girebilirdi. Ama bunun bugünkü şartlar devam ettiği takdirde bir ütopya olduğu, rahatlıkla söylenebilir.

Fakat gelecekte ülkemizin dünyanın en müreffeh ülkesi olması söz konusu olacaktır. Türkiye büyük bollukların yaşanacağı bir ülke olacaktır. O zaman bu handikapların hepsini aşabileceğimiz, bir vakıa olarak ortaya çıkmaktadır.

O günlere ulaşmak dileğiyle.

Dualarımızla...